Wolfgang Rossbauer | Architekt
Home | Projekte | Info | Kontakt | Jobs

 

 

 

 

 

 

Projekt Rotation, Stapelung: Wohnungen, Zürich (CH). | Plans&Text(E) | Pläne&Text(D)